Odesílání...

Pro více informací volejte nebo pište: Tel: +420 583 301 916 / Email: eshop@macte.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MACTE spol. s r.o. se sídlem: Šumperk, Lautnerova 3171/4, PSČ 787 01

IČ: 41034546, DIČ: CZ41034546
společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5204

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ”VOP”) upravují smluvní vztahy mezi MACTE spol. s r.o. (dále jen „ MACTE“) a jinými osobami, kde MACTE je v postavení prodávajícího podle kupní smlouvy nebo zhotovitele podle smlouvy o dílo. Ustanovení těchto VOP platí, pokud smluvní strany nesjednají ve smlouvě jinak.

1. Pojmy

1.1. ”Smlouvou” se rozumí kupní smlouva a smlouva o dílo dle obchodního zákoníku nebo dle cizího právního řádu, je-li podle smlouvy pro obchodní případ rozhodný, která může být uzavřena písemně nebo pouze na základě potvrzené objednávky. Mezinárodní kupní smlouvou se rozumí smlouva, podle níž je zákazníkem osoba se sídlem mimo území ČR.

1.2. ”Dodavatelem” se rozumí MACTE spol. s r.o., který je prodávajícím u kupní smlouvy a zhotovitelem u smlouvy o dílo.

1.3. ”Zákazníkem” se rozumí u kupní smlouvy kupující a u smlouvy o dílo objednatel.

1.4. ”Zbožím” se rozumí věci, materiál, výrobky, zhotovení věci, oprava, úprava věci nebo jiný hmotně zachycený výsledek činnosti (know-how apod.). Jednotlivý druh zboží bude specifikován vždy ve smlouvě.

1.5. ”Přejímkou” se rozumí prověření množství a kvality dodaného zboží při jeho dodání.

1.6. „Cenou“ se rozumí kupní cena u kupní smlouvy a cena za dílo u smlouvy o dílo.

2. Podklady

2.1. Katalogy, prospekty, oběžníky, oznámení, vyobrazení a ceníky a v nich uvedené údaje o váze, rozměrech, ceně, apod. jsou závazné pouze tehdy, jestliže je na ně ve smlouvě výslovně odkázáno.

2.2. Technické podklady, které jsou zákazníkovi před nebo po uzavření smlouvy vydány a jsou použity k výrobě předmětu zboží nebo jednotlivých částí, zůstávají výhradním vlastnictvím dodavatele. Bez jeho souhlasu je nesmí zákazník použít, kopírovat, rozmnožovat, vydat je nebo umožnit, aby se s nimi seznámila třetí osoba. V případě porušení tohoto zákazu může dodavatel vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny. Dodavatel je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

2.3. Dodavatel předá zákazníkovi při dodání zboží dokumentaci nezbytnou pro provoz, použití a běžnou údržbu zboží.

3. Vznik smlouvy

3.1 Dodávka zboží se uskuteční na základě uzavřené smlouvy, za kterou se považuje i písemná objednávka zákazníka potvrzená dodavatelem. Požadavek písemné formy je splněn i v případě zaslání objednávky faxem, e-mailem nebo jiným obdobným způsobem.

3.2 Objednávka bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje:

a/ identifikační údaje o zboží - druh zboží, kvalita zboží

b/ objednané množství v kusech

c/ místo určení dodávky

d/ požadovaný termín uskutečnění dodávky

e/ cena zboží

f/ převzetí zboží, způsob dopravní dispozice

3.3 Nepotvrdí-li dodavatel zákazníkovi jeho objednávku písemně nebo faxem ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení, k uzavření smlouvy nedojde.

3.4 Objednávku zboží lze zrušit pouze písemnou formou, a to v termínu do předání objednaného zboží dopravě. V případě objednávky zboží do výroby na zakázku je možné objednávku zrušit jen po dohodě obou smluvních stran.

3.5 Změny v již zaslané a akceptované objednávce je možno provést pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.

3.6 Zákazník je povinen přijmout i dílčí (částečné) plnění objednaného zboží.

4. Cena, balení, doprava

4.1. Cena je dohodnuta v korunách českých dle platného aktuálního ceníku zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.2. Cena zboží je závislá od ceny zboží výrobců vůči dodavateli a dle pohybu kurzu Kč/EUR/USD. V této souvislosti zákazník akceptuje aktualizaci ceníku zboží, či jednotlivého výrobku ze strany dodavatele.

4.3. Nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, je zboží přepraveno prostřednictvím vozidla dodavatele či prostřednictvím dopravních služeb, vše na náklady zákazníka.

4.4. Místem, ze kterého se přeprava zboží uskuteční, se rozumí sídlo dodavatele a místem určení dodání zboží je sídlo zákazníka, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Dodací podmínky

5.1. Splněním dodávky zboží se rozumí okamžik splnění dle dodací doložky EXW INCOTERMS 2000 MOK v Paříži. V případě, že zákazník nepřevezme zboží ve sjednaném termínu ani na pozdější písemnou nebo faxovou výzvu dodavatele, má se za to, že bylo splněno desátý den ode dne odeslání výzvy.

5.2. Dílčí dodávky jsou přípustné.

5.3. Spolu s dodávkou zboží předá dodavatel zákazníkovi dodací list, který bude obsahovat obvyklé náležitosti. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodací list bude předán dodavatelem, případně řidičem dopravce nebo jinou pověřenou osobou, nejpozději při předání zboží zákazníkovi. U zboží zasílaného poštou bude dodací list přiložen v balíku.

5.4. Vlastnické právo ke zboží, je-li jím výrobek, materiál nebo jiné movité věci, přechází z dodavatele na zákazníka v okamžiku, kdy zákazník zaplatí cenu za dodané zboží včetně jejího příslušenství.

5.5. V případě, že zákazník neposkytl dodavateli včas součinnost, ke které se zavázal, zejména nedodá-li materiál, věci, technologický postup pro výrobu zboží a potřebnou dokumentaci, je dodavatel oprávněn jednostranně určit nový termín plnění dodávky. Je-li prodlení zákazníka delší než 30 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.6. Nezaplatil-li zákazník včas zálohu, je dodavatel oprávněn jednostranně určit nový termín plnění dodávky.

5.7. Je-li dodavatel v prodlení s dodáním zboží, je zákazník oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta kryje náhradu škody způsobenou tímto prodlením.

5.8. Neodebere-li zákazník zboží ve sjednané době, zabezpečí dodavatel uskladnění zboží na náklady a nebezpečí zákazníka. Skladné bude účtováno ve výši 0,5 % z Kupní ceny uskladněného zboží za každý den uskladnění, nejméně však 100,-Kč denně.

5.9. Dodavatel je oprávněn odepřít plnění nebo odstoupit od smlouvy z důvodu, že zákazník řádně a včas nesplnil své závazky vůči dodavateli z jiné smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1 Zaplacení kupní ceny zboží se uskuteční příkazem k úhradě na základě faktury vystavené prodávajícím podle dodacího listu nebo v hotovosti při převzetí zboží.

6.2 Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 14 dnů a počíná běžet ode dne vystavení faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak v konkrétním případě. Faktura bude obsahovat obvyklé náležitosti, tedy:

a) označení účetního dokladu,

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku

a vyjádření množství,

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný

s okamžikem podle písmene d),

f) podpisový záznam.

6.3. Zaplacením se rozumí:

a) připsání částky na účet dodavatele, je-li placeno bezhotovostním převodem nebo šekem vystaveným soukromou osobou.

b) zaplacení zákazníkem v hotovosti do pokladny dodavatele proti písemnému potvrzení o zaplacení ceny.

6.4. Je-li sjednáno zaplacení ceny ve splátkách, stává se v případě prodlení zákazníka se zaplacením kterékoli splátky splatnou celá cena, a to prvním dnem prodlení se zaplacením splátky.

6.5. Je-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny, její části, zálohy nebo příslušenství ceny, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

Je-li zákazník v prodlení po dobu delší než 30 dnů se zaplacením ceny, její části nebo zálohy, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Záruky

7.1. Ustanovení týkající se záruky za zboží jsou v v plném rozsahu upraveny v reklamačním řádu dodavatele, který je speciálním ustanovením k těmto všeobecným obchodním podmínkám a je rovněž na www stránkách dodavatele.

8. Okolnosti vylučující odpovědnost

8.1. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu nebo zcela částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po uzavření smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají zabránit. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Po uplynutí 90 kalendářních dnů jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a nezákonné stávky.

8.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do 10 dnů od ukončení účinků vyšší moci, uvědomit druhou smluvní stranu o jejím vzniku a délce jejího trvání. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se této události.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech, které stanoví smlouva, tyto všeobecné obchodní podmínky nebo obchodní zákoník.

9.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí den od odeslání.

9.3. Zákazník je povinen vrátit zboží poskytnuté před odstoupením nejpozději do 5 dnů od odstoupení. Při nesplnění této povinnosti má dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny nevráceného zboží za každý den prodlení s vrácením. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zákazníka zboží vrátit.

9.4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy je oprávněn účtovat smluvní pokutu za porušení povinnosti, které bylo důvodem pro odstoupení, ve výši 100 % kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů od jejího vyúčtování. Dodavatel je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

9.5. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny. Smluvní pokuta kryje náhradu škody.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Je-li ve smlouvě odkazováno na její určitou přílohu, má se za to, že tato příloha tvoří nedílnou součást smlouvy, není-li dohodnuto něco jiného. V případě, že je obsah přílohy v rozporu s obsahem smlouvy, uplatní se přednostně smlouva.

10.2. Změny smluvních podmínek vyžadují písemný souhlas obou stran. Právní úkon v písemné formě lze učinit také faxem či e-mailem na adresu: jiri.konecny@macte.cz

10.3. Zákazník nesmí svá smluvní práva převést bez písemného souhlasu dodavatele na třetí osobu.

10.4. Je-li zákazník v prodlení se zaplacením Kupní ceny, její části nebo Příslušenství Kupní ceny po dobu delší než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn informace o tomto prodlení a výši dlužné částky předat třetí osobě nebo nechat zveřejnit.

10.5. Právní vztahy z mezinárodní kupní smlouvy se řídí ustanoveními českého právního řádu s vyloučením kolizních norem. U mezinárodní kupní smlouvy je vyloučeno použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.6. Ve vztazích neřešených smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

10.7. Všechny spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky s výjimkou sporů z mezinárodní kupní smlouvy, které budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem. Rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů bez konání ústního jednání.

10. 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01. 2011

KONTAKT

Lautnerova 3171/4
787 01 ŠUMPERK
Tel: 725 470 733 - prodejna
Tel: 583 301 915 - fakturace

odbyt: obchod@macte.cz 
výroba: vyroba@macte.cz 
výdejní automaty: mactevend@macte.cz 
zákaznické oddělení: eshop@macte.cz 

Created by Netsimple